Hoolekogu

KOHTLA-JÄRVE   LINNAVALITSUS

 

K O R R A L D U S

 
 

Kohtla-Järve                                           2. oktoober 2018 nr 511

 
 

Kohtla-Järve Lasteaia Tareke
hoolekogu koosseisu kinnitamine

 
 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2, koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 lõike 2 ja Kohtla-Järve linna põhimääruse § 19 lõike 2 punkti 5 ning Kohtla-Järve Lasteaia Tareke direktori Ene Kruzman´i 20. septembri 2018. a taotluse nr 2-5.13/2616 alusel Kohtla-Järve Linnavalitsus

 

o t s u s t a b:


 1. Kinnitada Kohtla-Järve Lasteaia Tareke hoolekogu koosseis alljärgnevalt:
  1. Valentina Kutuzova – Kohtla-Järve linna esindaja, Kohtla-Järve Linnavolikogu liige;
  2. Jekaterina Korb – lastevanemate esindaja;
  3. Julia Roost – lastevanemate esindaja;
  4. Maria Filatova – lastevanemate esindaja;
  5. Maria Vedinova – lastevanemate esindaja;
  6. Elina Partõka – lastevanemate esindaja;
  7. Kristina Lätt –  lastevanemate esindaja;
  8. Irina Obuhhova –  lastevanemate esindaja;
  9. Anna Seleznjova –  lastevanemate esindaja;
  10. Marina Kokorina – lastevanemate esindaja;
  11. Elena Gridina –  lastevanemate esindaja;
  12. Viktoria Tarabrina –  lastevanemate esindaja;
  13. Jelena Knjaževa –  õpetajate esindaja.

 1. Tunnistada kehtetuks Kohtla-Järve Linnavalitsuse 28. novembri 2017. a korraldus   nr 831 „Kohtla-Järve lasteaia Tareke hoolekogu koosseisu kinnitamine“.
 
 1. Korraldus jõustub teatavakstegemisest
 

Korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teadasaamise päevast arvates vaide esitamisega Kohtla-Järve Linnavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse esitamisega Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajja halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

 
 

 

Ljudmila Jantšenko                 Anna Generalova             

linnapea                                       linnasekretär