Lasteaed töötab alates 1985. aastast. Asutus on Kohtla-Järve Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) hallatav asutus.
Hoone on projekteeritud 12-rühmalisena. Territooriumil asuvad mänguväljakud ja seal on palju rohelust.
Ehitis koosneb kolmest korpusest: kahest kahekorruselisest korpusest ja ühest ühekorruselisest korpusest.
Käesoleval ajal tegutseb lasteaias 10 rühma, ühes rühmaruumis on sisustatud spordisaal. Kaks sõimerühma, kaks tasandusrühma, kuus lasteaiarühma, nendest neli on osalist keelekümblusrühma.
Lapsi käib lasteaias liigi 180, lasteaiarühmade õppekeeel on eesti ja vene keel keelekümblusrühmades (4 rühma) ja pilootprojekti rühmades (2 lasteaiarühma ja 1 erirühm). Sõimerühmades (2 rühma) ja kahes erirühmas on õppekeeleks vene keel. Kõikides rühmades alates 3-aasta vanusest viib eesti keele õppetegevusi läbi lisaks ka lasteaia eesti keel õpetaja.
Lasteaia õpetajatel on erialane pedagoogiline keskeri- või kõrgharidus. Direktoril ja õppejuhil on kõrgharidus. Lasteaia vara omanik on linnavalitsus.
Lasteaia rahastamine toimub linna eelarvest, lapsevanemate makstavast osalustasust, mis koosneb kulude vanemate poolt kaetavast osast, lapse toidukulu päevamaksumusest ning riigieelarve vahenditest.
Spetsialistidele on loodud tingimused tööks: igaühel on omaette tööruum.
Laste igapäevast elu keelekümblusrühmades korraldavad kaks õpetajat ja õpetaja abi, pilootprojekti rühmades kaks venekeelset õpetajat, üks eestikeelne õpetaja ja õpetaja abi, ühes erirühmas, mis töötab ka pilootprojekti raames on kaks venekeelset õpetajat, üks eestikeelne õpetaja, eripedagoog ja õpetaja abi; kahes erirühmades korraldavad laste päeva kaks venekeelset õpetajat, logopeed ja õpetaja abi. Laste igapäevast elu sõimerühmas korraldavad õpetaja, lapsehoidja ja õpetaja abi.  Lastega ka tegelevad muusika- ja liikumisõpetaja, eesti keele ja robootika õpetaja ning logopeed.
Lasteaed töötab tööpäeviti 7.00–18.30.
Lasteaed on loov, omanäoline ja uuendusmeelne, kus on tehtud palju tööd hea sisekliima kujundamiseks, mis omakorda loob võimaluse tulemuslikuks õppekasvatustegevuseks.
Lasteaias arvestatakse lapse ealiste ja individuaalsete iseärasustega ning luuakse võimalused tema igakülgseks arenguks.
Pööratakse suurt tähelepanu rohkele värskes õhus viibimisele ning tervislike eluviiside kujundamisele.
Kogenud õpetajate juhtimisel on suurt tähelepanu pööratud laste tervise edendamisele ja loodushuvi tekitamisele, rakendatakse õuesõppe metoodikat. Lasteaial on aiamaa (köögiviljapeenrad ja kasvuhooned), kujundamaks laste tööharjumusi ja hoidmaks sidet loodusega.
Lasteaed kuulub alates 2011. aasta juunist Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustikku ning tegeleb aktiivselt terviseedendusega. Laste toitlustamisel ja menüü koostamisel arvestatakse tervisliku toitumise tavasid. Tervise ja ohutuse teemad on integreeritud õppe- ja kasvatusprotsessi. Õppeaasta tegevuskavas on tervisepäevade planeerimine sihipärane. Tervislike harjumuste kujundamine toimub igapäevaste tervisesõbralike toimingute kaudu.
Lasteaia eripäraks on terviseedenduse alane tegevus, robootikaõpe, õuesõpe ja osalemine projektides sh. rahvusvahelistes.
2019 aasta sügisest oleme liitunud keskkonnaharidusprogrammiga “Roheline kool” ning 2020 aastal teenis lasteaed oma keskkonnaharidustegevuse eest esmalt Rohelise lipu.  Konkursil “Keskkonnakäpp 2021”  saavutasime tiitli “Rahva lemmik 2021”.
Laste arendamiseks kasutatakse õppe ja kasvatustegevuses nutiseadmeid: haridusrobotid, SMART-tahvlid, LEGO klotsid. Lasteaias on olemas seadmetega varustatud Robootika kabinet.
Lasteaed on liitunud projektidega: „Kiusamisest vaba lasteaed”, „eTwinning“ ja „Eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas”. Lasteaed on eTwinningu projektide võitja ja omab teist korda “eTwinning school” märgi.
Lasteaed omab tunnustusi kolme aasta jooksul:  Ida-Virumaa Rajaleidja keskuselt koostöö eest lapse arengu toetamisel (2018); Sotsiaalministeeriumilt panuse eest rahvastiku tervise edendamisse ja rahvatervise valdkonna arendamisse (2019); Tallinna Ülikooli poolt koostöö eest kategoorias “Aasta koolituspartner 2020”.
Lasteaias tegutsevad huviringid: jalgpall ja inglise keel. 

  


КОМАНДА ДЕТСАДА ТАРЕКЕ ЗАНЯЛА ВТОРОЕ МЕСТО НА МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО РОБОТОТЕХНИКЕLEGO education. LEGO haridus.

Dear Ene,
Many thanks for participating in the STEM Alliance LEGO Education Competition 2019. We have received many outstanding entries and were amazed by the enthusiasm that teachers in Europe showed to include LEGO Education resources in their STEM activities.
In recognition of your participation in this competition, we are happy to send you this Certificate of Participation.


 
 

 

CODEWEEK 2019TÄNUKIRITERVISE- JA TÖÖMINISTRI TÄNUKIRI!


 

ME OLEME ETWINNING LASTEAED!

ME OLEME TERVISEDENDAJAD!


2013. aasta septembrikuus liitus meie lasteaed projektiga "Kiusamisest vaba lasteaed".LASTEKAITSE LIIDU PROJEKTI „KIUSAMISEST VABA LASTEAED“ TUTVUSTUS

Alates 2007. aastast juhib Save the Children Denmark koostöös Taani kroonprintsessi Mary Fondiga lasteaedades ja algklassides ennetavat kiusamisvastast programmi „Kiusamisest vabaks“, milles keskendutakse 3-8 aastastele lastele.
Eestis veab projekti MTÜ Lastekaitse Liit.
Enamasti on kiusamisevastased tegevused suunatud koolidele, kuid parema, positiivsema ja sõbralikuma koolikeskkonna saavutamiseks on võimalik tegutseda juba varem.


Loe lisaks
www.kiusamisestvabaks.ee


 Lego WeDo lasteaias
2014. aasta septembrikuus lasteaias hakkas tööle projekt "Lego WeDo".
Lasteaia õpetajad on läbinud koolituse. 

 

Kasulikud lingid: http://www.kohtla-jarve.ee/ 

Haridus- ja Teadusministeerium http://www.hm.ee/
Lasteaiad http://www.lasteaiad.ee/
Eesti lastevanemate Liit http://www.laps.ee/
Eesti Lastekaitse Liit http://www.lastekaitseliit.ee/
Koolieelik http://www.koolieelik.ee/
Ajakiri Lasteaed http://www.lasteaed.net