Tervise edendamine lasteaias

Lasteaed on kodu kõrval oluline lapse arengu ja tervise toetaja. Lasteaias väljenduvad seosed hariduse ja tervise vahel – hea tervisega laps mängib ja õpib hea meelega. Kodu kõrval on lasteaed see koht, kus arendatakse laste sotsiaalseid oskusi ning kus õpitakse väärtustama tervist ja pannakse alus tervisliku eluviisi kujunemisele.

Laste ja töötajate tervise ja heaolu toetamiseks tasub lasteaias süsteemselt üle vaadata:

  • põhiväärtused. Näiteks saab arengukavas välja toodud oluliste väärtuste hulka seada tervise ja heaolu edendamise ning süsteemselt sellega tegeleda. 
  • füüsiline keskkond. Keskkonna tervisesõbralikumaks kujundamine võib tähendada näiteks seda, et keskkonda kujundades mõeldakse, kas see pakub piisavalt võimalusi ja motiveerib lapsi ning töötajaid rohkem liikuma. Ka näiteks seda, et paigaldatud on turvalised õuevahendid või kuidas on korraldatud toitlustamine.
  • psühhosotsiaalne keskkond. Psühhosotsiaalse keskkonna alla kuuluvad lasteaiapere liikmete omavahelised suhted ning nende kvaliteet. Ka suhted vanemate ja kogukonnaga. Suhetele eraldi tähelepanu pööramine ning nende ülevaatamine võib välja tuua nii mõnedki võimalikud arenguvajadused, mille kallal töötada. Oluline on pöörata tähelepanu sõbraliku ja toetava õhkkonna loomisele ning vägivalla ennetamisele.
  • koostöö kogukonnaga. Suhtlemine ja koostöö nii lapsevanemate kui kogukonnaga aitab lasteaial tervise-eesmärke saavutada. Seetõttu on otstarbekas läbi mõelda nii eesmärgid kui koostöövõimalused.
  • tervise- ja sotsiaalteenused. Need on teenused, mis toetavad laste heaolu ja tervist (logopeedi, sotsiaalpedagoogi, psühholoogi teenus jm). Siia kuulub ka erivajadustega laste toetamine.
  • individuaalsete tervisealaste teadmiste ja oskuste õpetamine ning hoiakute, väärtushinnangute kujundamine on oluline osa lasteaia õppe- ja kasvatustööst.

Tervist edendavate lasteaedade (TEL) võrgustikku kuuluvad vabatahtlikkuse alusel liitunud lasteaiad, kes lähtuvad oma tegevuses tervist edendava lasteaia põhimõtetest.

tel_logo

Tervist edendava lasteaia eesmärk on hoida ja tugevdada lapse tervist ning luua nii lastele kui töötajatele heaolu toetavad tingimused. See tähendab süsteemset ja järjepidevat arendustööd, mis lähtub hindamisel selgunud vajadustest. Lasteaed saab planeerida oma arengu- ja tegevuskavasse abinõud, mis aitavad edendada koostööd, kujundada toetavat psühhosotsiaalset ja füüsilist keskkonda, tervisekäitumist ning tõsta töötajate kompetentsust tervise valdkonnas.

Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku kuulub üle 300 liikme. Üle-eestilisse koostöövõrgustikku kuulub 18 paikkondlikku võrgustikku, mida koordineerivad ja nõustavad lasteaedade koordinaatorid.

Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustiku areng sai alguse "Laste ja noorukite riikliku terviseprogrammi aastani 2005" alaprojektist „Tervist Edendav Lasteaed" (projekt lõppes aastal 2005). Projekti raames väljatöötatud tervist edendava lasteaia mudelis võeti arvesse Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO), rahvusvaheliste tervisedenduse programmide ja võrgustike (The European Network of Health Promoting Schools, Tšehhi Vabariigi projekti „The Healthy Kindergarden") tõenduspõhiseid aluseid, soovitusi ning praktilisi kogemusi.

Kuidas toetada igakülgselt laste tervist, selleks saab häid ideid ja mõtteid juhendmaterjalidest siit ja töötajate tervise edendamiseks siit.

Häid mõtteid saab ka koolidele mõeldud tervisedenduse abimaterjalidest. Euroopa tervist edendavate koolide (SHE) võrgustiku väljatöötatud tervist edendava kooli põhimõtteid tutvustav juhend on suunatud juhtkonnale, õpetajatele ja teistele spetsialistidele. Juhendist saab tuge nii tervist edendavaks kooliks pürgimisel kui ka toimiva tervist edendava kooli arendamisel.

Veebipõhise juhendi leiad siit.


 

on olemas ka elektrooniline variant allolevatest materjalidest: 

<https://www.tai.ee/et/valjaanded/trukised-ja-infomaterjalid/download/995>
Laste toiduteadlikkuse ja söömisharjumuste kujundamine. Õpetajaraamat
lasteaedadele

Raamat on eelkõige mõeldud kasutamiseks lasteaias, kuid sobib teadmiste ja
ideede saamiseks ning tegevuste (arutelud, uurimised, praktilised tegevused,
mängud, katsed, kunstitegevused jm) läbiviimiseks ka koolis ja kodus.